در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 فلورا آرادنیا ت-7996 کارشناسی ارشد علوم تغذیه تغذيه
2 میلاد تاج منش ت-3363 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه تهران-تهران تغذيه
3 آرمان جلیلوند ت-5711 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه قزوین-قزوین تغذيه
4 الهام حقیقت جو ت-1084 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه قزوین-قزوین تغذيه
5 الهام حیدری ت-4516 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه قزوین-قزوین تغذيه
6 عطیه رزازی ت-1233 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه قزوین-قزوین تغذيه
7 اکرم صفری ت-5318 کارشناسی ارشد علوم تغذیه تغذيه
8 مریم صمصامی کر ت-4989 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه تغذيه
9 سحر علی پوربیدرونی ت-7404 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه تغذيه
10 رامین قدسی ت-6543 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه تغذيه
11 حمید قلندری ت-7992 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه تغذيه
12 فاطمه محسنی ت-3748 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه قزوین-قزوین تغذيه
13 زهرا ملکی ت-8429 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه قزوین-قزوین تغذيه
14 نسرین مهاجری ت-1516 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه قزوین-قزوین تغذيه
15 زهرا نادری ت-1848 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه قزوین-قزوین تغذيه
16 مرضیه نجفی ت-6350 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه تغذيه
17 گل ریز وثیق ت-5071 کارشناسی ارشد علوم تغذیه تغذيه
18 لیلا کرمی فرد ت-5042 کارشناسی ارشد علوم تغذیه تغذيه
19 سحر کشتکارآقابابائی ت-4157 کارشناسی ارشد علوم تغذیه|کارشناسی علوم تغذیه تغذيه

فهرست اعضا جستجوی اعضا