در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته کارشناسی داروسازی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 داود بهتوئی د-26743 کارشناسی داروسازی داروسازي
2 سیدرضا تنکابنی د-8148 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
3 سیداحمد حاجی سیدابوترابی د-7474 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
4 مهدی حقانی صیقل ده دهگانی د-17319 کارشناسی داروسازی داروسازي
5 امیررضا دستجردی د-26579 کارشناسی داروسازی داروسازي
6 پیمان دستجردی د-13322 کارشناسی داروسازی داروسازي
7 نگین شافعی د-30958 کارشناسی داروسازی داروسازي
8 سیدکمال الدین شجاعی د-8184 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
9 سیدحسین شهریارالملکی د-9661 کارشناسی داروسازی داروسازي
10 آیت شیرودنجفی د-17859 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
11 الهه شیرودی د-17858 کارشناسی داروسازی مازندران-شیرود داروسازي
12 زهرا شیشه چی ها د-8380 کارشناسی داروسازی داروسازي
13 بشری صبری د-8016 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
14 یگانه علماء د-30676 کارشناسی داروسازی داروسازي
15 شهین غیاثوندمحمدخانی د-15904 کارشناسی داروسازی داروسازي
16 سیدفرید لامع د-7256 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
17 مریم لشگری د-14910 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
18 میتراالسادات معصومی د-27349 کارشناسی داروسازی داروسازي
19 سیداحمد نائینی د-13795 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
20 افشین هرندی زاده د-14167 کارشناسی داروسازی سیستان و بلوچستان-ایرانشهر داروسازي
21 محمد وحدانی د-7480 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
22 الهام پایروند د-7473 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
23 محمد ژاله د-7524 کارشناسی داروسازی قزوین-قزوین داروسازي

فهرست اعضا جستجوی اعضا