در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته کارشناسی گفتاردرمانی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 ملیحه انصاری گ-2776 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-تاکستان گفتاردرماني
2 محدثه باجلان گ-3144 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
3 راحله جاتن گ-494 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
4 فاطمه جمالی گ-311 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
5 مهین جمالی گ-3248 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
6 حسن حسامی گ-325 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
7 مهدیه درزی رامندی گ-1907 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
8 پوریا رشیدی گ-1902 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
9 محمد سلطانی گ-868 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
10 سکینه شهسواری گ-718 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
11 فاطمه قادرزاده اردستانی گ-2048 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
12 علیرضا ملارضی گ-2188 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
13 حسین نظری گ-1618 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
14 فریبا نوری گ-169 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
15 سمانه پورموسی گ-1321 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
16 زهرا کاظمی گ-701 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني
17 فرزانه یوسفی گ-2337 کارشناسی گفتاردرمانی قزوین-قزوین گفتاردرماني

فهرست اعضا جستجوی اعضا