در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهرستان بابلسر | رشته دکترای حرفه‌ای داروسازی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر سیده مریم آقابابائی ارچی د-30373 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
2 دکتر فائزه ارشادی فارسانی د-28436 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
3 دکتر فروغ امیررحمت د-3098 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
4 دکتر حدیث باقری عربی د-17340 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابل داروسازي
5 دکتر رضا جعفری د-1644 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي
6 دکتر ابراهیم خواجوی نیا د-8197 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي
7 دکتر عیسی دوجی د-22195 دکترای حرفه‌ای داروسازی گلستان-گرگان داروسازي
8 دکتر ابوالقاسم بیژن رحیم زاده د-3083 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي
9 دکتر زهرا رمضان پور د-29273 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
10 دکتر سیما رمضانی نژاد د-19500 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
11 دکتر احترام سالکی د-578 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي
12 دکتر هایده سعادت آملی د-3371 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي
13 دکتر فاطمه سلیمانی د-23006 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
14 دکتر سپیده سمساریان د-18610 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
15 دکتر مهرناز صالحی د-579 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
16 دکتر وحید غفاری راد د-20014 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
17 دکتر محبوبه فرسادی د-7514 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي
18 دکتر یوسفعلی فرهادی د-4173 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي
19 دکتر عاطفه فلاح د-22409 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
20 دکتر احمد فلاح دیوکلائی د-3782 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
21 دکتر کورس قاجار د-14381 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-ساری داروسازي
22 دکتر عارفه میرزاپورشفیعی د-14421 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابل داروسازي
23 دکتر امیراحسان ولی زاده چاری د-5668 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي
24 دکتر زهرا پاشنا د-17867 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
25 دکتر علیرضا پوراسداله د-20379 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
26 دکتر محمود پورنصراله امیری د-9321 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي
27 دکتر هادی پیش سرائی د-19477 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-پاکدشت داروسازي
28 دکتر مهناز کاویان آهن گر د-3859 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي
29 دکتر محمد گودرزی د-3610 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-بابلسر داروسازي

فهرست اعضا جستجوی اعضا