در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهرستان نوشهر | رشته تخصص بیماری‌های کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر مهدی ایرانفر 56067 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي
2 دکتر شهرام ذاکرین 115983 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي
3 دکتر جعفر رشیدمنافی 11655 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-چالوس پزشکي
4 دکتر سیدمحمدکاظم رضوی پور 109325 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-چالوس پزشکي
5 دکتر بهرام شهابیان 11279 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي
6 دکتر میترا قائمی 37820 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي
7 دکتر محمدتقی قمی اویلی 50045 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي
8 دکتر روح انگیز یوسفی 24427 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا