در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهرستان نوشهر | رشته دکترای حرفه‌ای داروسازی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر سمیرا اسحق نیموری د-29869 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
2 دکتر امین اسدی د-25011 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
3 دکتر اکبر افشارنیا د-2566 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
4 دکتر اسماعیل بختیاری شهری د-14575 دکترای حرفه‌ای داروسازی خوزستان-خرمشهر داروسازي
5 دکتر علی بغیری د-2568 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
6 دکتر شیما بنگر د-28420 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
7 دکتر سهیلا تجویدی د-4798 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
8 دکتر آزیتا حاجی اشرفی د-6860 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
9 دکتر فاطمه حسین پور د-2778 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
10 دکتر مائده حیدری نائیج د-31170 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
11 دکتر ریحانه خزائی پول د-15157 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
12 دکتر کاوه دادجو د-29150 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
13 دکتر عیسی دراج د-2571 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
14 دکتر محمد درستکارسرمستانی د-13686 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
15 دکتر مینا درویش د-19128 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
16 دکتر روزبه دیوسالار مهاجر د-31672 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
17 دکتر فاطمه رویانیان د-27941 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
18 دکتر زاوش زال زر د-16949 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
19 دکتر میترا ساروی د-6821 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
20 دکتر سامان سلیمانی پورلک د-25745 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
21 دکتر یداله سهرابی د-8719 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
22 دکتر مریم سواحلی د-13368 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
23 دکتر شیکا شایگان د-28888 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
24 دکتر محترم شرج شریفی د-21072 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
25 دکتر سیده فاطمه شفائی د-8954 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
26 دکتر هنردخت شیروانی د-6434 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-تهران داروسازي
27 دکتر حسین طهماسبی کیا کلائی د-31276 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
28 دکتر مجید عبدی د-12368 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
29 دکتر مسعود غفاری د-2579 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-چالوس داروسازي
30 دکتر نوشین فردوسی د-13960 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
31 دکتر نسیم فرشید د-3451 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
32 دکتر بهروز قلی پورکاکرودی د-6197 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
33 دکتر مهرداد متاجی امیررود د-4930 دکترای حرفه‌ای داروسازی گیلان-رشت داروسازي
34 دکتر سینا مقصودی گنجه د-27878 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
35 دکتر عباس میربلوک د-12842 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
36 دکتر راحله نعیمائی عالی د-25610 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نوشهر داروسازي
37 دکتر فاطمه پوریزدانی کجور د-18392 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-تهران داروسازي
38 دکتر حسین کاغذلو د-22026 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
39 دکتر حسین کالجی د-9825 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-نور داروسازي
40 دکتر کاوه کیادلیری د-24625 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي

فهرست اعضا جستجوی اعضا