در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان اردبیل | شهر گرمی | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سودابه ابراهیم پورچفلی 131028 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
2 دکتر امین ابراهیمی 142086 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-پارس آباد پزشکي
3 دکتر مجتبی اسدی 132144 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر سیده الهام الیاسی 164490 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر سیده فریما الیاسی 160131 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر عبدالحمید امینی رؤف 33505 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
7 دکتر فاطمه ایزدی 201717 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر محمدرضا بیگ زاده 115885 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
9 دکتر علی جاویدزاده 69579 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
10 دکتر ناصر جاویدزاده 205430 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر رقیه جعفرپور 132603 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
12 دکتر نازنین جوانمرد 196915 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر رقیه حامدی 158907 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
14 دکتر امیر حمیدایران 40435 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر مریم خاک نژاد 212336 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
16 دکتر سمیه خدابخش 131472 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
17 دکتر ضیاءالدین راثی پوربنفشه درق 107098 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
18 دکتر مجید صادقی لرنصرآبادی 163241 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
19 دکتر پریا طالب نژاد 125152 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
20 دکتر الیار عباس قیوم 153322 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر قاسم عباسی 77260 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
22 دکتر داود عزیزپورمغوان 192579 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر سعید مهامی 76524 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
24 دکتر عباسعلی میری شکراب 84687 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
25 دکتر علی نخستین 151705 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
26 دکتر رضا ندائی 163232 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
27 دکتر نسترن نورالعیونی 133063 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-نیر پزشکي
28 دکتر محمد وکیلی اجارود 60232 دکترای حرفه‌ای پزشکی|تخصص جراحی عمومی اردبیل-گرمی پزشکي
29 دکتر معصومه پیرزاده 133860 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
30 دکتر سولماز کاظمی 80848 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
31 دکتر نوید کیامهر 47668 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا