در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان اردبیل | شهر گرمی | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سودابه ابراهیم پورچفلی 131028 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
2 دکتر امین ابراهیمی 142086 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-پارس آباد پزشکي
3 دکتر سیده فریما الیاسی 160131 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر عبدالحمید امینی رؤف 33505 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
5 دکتر فاطمه ایزدی 201717 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر ناصر جاویدزاده 205430 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر نازنین جوانمرد 196915 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر رقیه حامدی 158907 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
9 دکتر امیر حمیدایران 40435 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر مریم خاک نژاد 212336 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
11 دکتر سمیه خدابخش 131472 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
12 دکتر ضیاءالدین راثی پوربنفشه درق 107098 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
13 دکتر مجید صادقی لرنصرآبادی 163241 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر پریا طالب نژاد 125152 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
15 دکتر الیار عباس قیوم 153322 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
16 دکتر داود عزیزپورمغوان 192579 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
17 دکتر سیدمهدی محمدی 209712 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
18 دکتر سعید مهامی 76524 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
19 دکتر عباسعلی میری شکراب 84687 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
20 دکتر علی نخستین 151705 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر نسترن نورالعیونی 133063 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-نیر پزشکي
22 دکتر آیدین ودادی دیزج 219768 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر محمد وکیلی اجارود 60232 دکترای حرفه‌ای پزشکی|تخصص جراحی عمومی اردبیل-گرمی پزشکي
24 دکتر معصومه پیرزاده 133860 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي
25 دکتر سولماز کاظمی 80848 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
26 دکتر نوید کیامهر 47668 دکترای حرفه‌ای پزشکی اردبیل-گرمی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا