در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان بوشهر | شهر برازجان | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سوسن احمدزاده 151123 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر علیرضا باقریان نیا 52889 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
3 دکتر سارا حسن پور 137258 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
4 دکتر فاطمه حسینی 61200 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
5 دکتر محمود خشای 36124 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
6 دکتر غلامحسین دهقان منفرد 81464 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
7 دکتر اردشیر رجبی 154874 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر محمد رضائی زارعی 127846 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
9 دکتر سیده آمنه موسوی 132318 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
10 دکتر محمد وفائی 66570 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
11 دکتر یاسر کشاورز 140768 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر محمدحسین یزدان پناه 171165 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی فارس-شیراز پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا