در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان بوشهر | شهر بندرکنگان | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر امید آتش بر 148526 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر الهه آماده 162807 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر نگار احمدشمس 155708 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر نیلوفر احمدی 187296 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر مرضیه اسماعیلی 176779 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر غزاله اعتباری 188691 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر ساغر بحرینی 179651 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر راحله تورنگ 163670 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر طاهره حسینی 187016 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر صحرا حفظ اللسان 201165 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر خالد درویشی 175261 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر آزیتا دهقان 89484 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
13 دکتر جواد دهقان 38335 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-کنگان دندانپزشکي
14 دکتر محمودرضا دهقان 24784 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-کنگان دندانپزشکي
15 دکتر کورش دهقان 167150 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
16 دکتر امیر دولاح 75481 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-کنگان دندانپزشکي
17 دکتر وحید راشدی 156718 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر سیدامیرهمایون رضوی 170282 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-بندرکنگان پزشکي
19 دکتر برزویه زارعی 150396 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
20 دکتر مرجان زاهدزاده 214435 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
21 دکتر محمد زبیری 177739 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
22 دکتر غزل شبانکاره زاده گان 176954 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-آبادان دندانپزشکي
23 دکتر محمد عباسی 166797 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-کنگان دندانپزشکي
24 دکتر مهدی عباسی 82992 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-کنگان دندانپزشکي
25 دکتر وحید علیرضائی 166435 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
26 دکتر صفورا غلامی 168429 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-کنگان دندانپزشکي
27 دکتر فائزه فخرائی 169276 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
28 دکتر رضا فخرپور 198682 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
29 دکتر حسین فرزانه 131565 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-کنگان دندانپزشکي
30 دکتر شاهد نورنیا 184627 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
31 دکتر رجاء هاشمی پور 188530 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-آبادان دندانپزشکي
32 دکتر نرگس وفامند 159789 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی فارس-شیراز دندانپزشکي
33 دکتر سمانه کامکارهفتخانی 131359 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-دیلم دندانپزشکي
34 دکتر بهروز کهن نوی 162191 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
35 دکتر نازنین گلپایگانی 192905 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا