در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان بوشهر | شهر بندرگناوه | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر عبدالرحمان آزادنیا 189534 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر سیده فاطمه بایگان 193435 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر بانی برزوئی 202044 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر ایوب جاویدنیا 100963 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
5 دکتر علیرضا حاجی زاده 174279 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
6 دکتر سیده عارفه حسینی 188534 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-بندرگناوه دندانپزشکي
7 دکتر سیده سمیه حسینی شهرخفری 198836 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-بندرگناوه دندانپزشکي
8 دکتر دلارام حقشناس 173269 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-بندرگناوه دندانپزشکي
9 دکتر ستایش خدنگ 199328 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر بهروز خضرپور 177736 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
11 دکتر پروین رزم آور 170287 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر سهراب زارعی 88363 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
13 دکتر زهرا سادات شریفی 183728 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-بندرگناوه دندانپزشکي
14 دکتر علی صاحبی 184966 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-بندرگناوه دندانپزشکي
15 دکتر محسن صالحی 191529 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
16 دکتر علی طاوسی 79795 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
17 دکتر فاطمه ظهیری 199040 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر ابراهیم عمادی 102529 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر محمد قاسمی 201845 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-بندرگناوه دندانپزشکي
20 دکتر سعید محمدی خشندرق 198975 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-باقرشهر دندانپزشکي
21 دکتر سپیده محمودی مستقیم 201730 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
22 دکتر فروغ مرادی 112259 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
23 دکتر نعیم موسوی 153330 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
24 دکتر امید همت نژاد 154763 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
25 دکتر نرگس پریزادقلاتی 199737 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-بندرگناوه دندانپزشکي
26 دکتر اسماعیل کلانترهرمزی 194309 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
27 دکتر مهسا گرایلی 196678 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
28 دکتر امیر گرهء 191087 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
29 دکتر عبدالحمید گرگین پور 61763 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
30 دکتر مهرداد گرگین پور 56590 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
31 دکتر فاطمه گنجی 188954 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-گناوه دندانپزشکي
32 دکتر عباس یوسفی 160158 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا