در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر الهام ابراهیمی نیاری 97986 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
2 دکتر مهدی اشرف زاده 89348 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
3 دکتر بهداد برادران نویری 113026 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
4 دکتر بیتا بهرامیان 71172 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی البرز-کرج پزشکي
5 دکتر سیدمهدی حیدری تکیه 118335 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
6 دکتر زینب خزائی کوهپر آ-3779 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-اندیشه آزمايشگاهي (باليني)
7 دکتر زینب خزائی کوهپر 125293 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر مریم خلیفه لو 114153 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
9 دکتر سعید زبانی 35554 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
10 دکتر شهریار شایانفر 51009 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
11 دکتر سوگند صحراپور 141229 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
12 دکتر گیتا فروهر 24485 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
13 دکتر یسری محجوب 127080 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
14 دکتر نساء محمدعلی زاده چافجیری 43620 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
15 دکتر نسا محمدعلیزاده چافچیری آ-1897 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار آزمايشگاهي (باليني)
16 دکتر فیروزه محمدی 56795 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
17 دکتر مرضیه میرزائی 120878 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
18 دکتر حامد یحیی زاده 46515 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا