در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)



# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مهدی اشرف زاده 89348 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
2 دکتر حسن اکبری 35857 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
3 دکتر بهداد برادران نویری 113026 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
4 دکتر سیدمهدی حیدری تکیه 118335 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
5 دکتر زینب خزائی کوهپر آ-3779 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-اندیشه آزمايشگاهي (باليني)
6 دکتر زینب خزائی کوهپر 125293 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
7 دکتر سارا زاهدی فرد 118668 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
8 دکتر سعید زبانی 35554 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
9 دکتر شهریار شایانفر 51009 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
10 دکتر ژوان طاهری طالش 139322 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
11 دکتر گیتا فروهر 24485 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
12 دکتر نساء محمدعلی زاده چافجیری 43620 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
13 دکتر نسا محمدعلیزاده چافچیری آ-1897 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار آزمايشگاهي (باليني)
14 دکتر فیروزه محمدی 56795 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-تهران پزشکي
15 دکتر اعظم مردانی 126413 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
16 دکتر مرضیه میرزائی 120878 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي
17 دکتر حامد یحیی زاده 46515 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-شهریار پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا