در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر کاشمر | رشته تخصص بیماری‌های قلب و عروق# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مونا ادیبیان 106548 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
2 دکتر علی اسکندری 39301 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
3 دکتر امین اله زاده 136137 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر رامین برکوئی 147399 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر سمانه حسن زاده اول 130819 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر آلاله طالعی فاز 152051 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر شاهین فارسی 165749 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر فرشته معدنی ثانی 150190 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
9 دکتر فاطمه نیازمند 105927 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
10 دکتر فائزه هرمزی 158985 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا