در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر ژاله اسماعیلی آ-2818 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد آزمايشگاهي (باليني)
2 دکتر مصطفی ایزانلو 170658 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر تکتم بنائی آ-1119 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد آزمايشگاهي (باليني)
4 دکتر سروین بیگی 152876 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر محمدعلی جهانشاهی 135104 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
6 دکتر سیده ریحانه رمضان زاده سکه 141688 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
7 دکتر سیده ریحانه رمضان زاده سکه آ-4675 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد آزمايشگاهي (باليني)
8 دکتر احمد سجادیان فر آ-3973 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد آزمايشگاهي (باليني)
9 دکتر احمد سجادیان فر 119410 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
10 دکتر علی طالقانی آ-2514 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد آزمايشگاهي (باليني)
11 دکتر علی طالقانی 88172 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
12 دکتر سپیده عبدی صوفی املشی آ-3828 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
13 دکتر محمدجواد فرحمند آ-2174 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد آزمايشگاهي (باليني)
14 دکتر حمیدرضا فرزندیان آ-1476 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد آزمايشگاهي (باليني)
15 دکتر حمیدرضا فرزندیان 50427 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
16 دکتر مجید نادریان آ-3141 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد آزمايشگاهي (باليني)
17 دکتر شهریار نوروزپور آ-1195 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد آزمايشگاهي (باليني)
18 دکتر آذین نیکوزاده 137410 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
19 دکتر تابان وهاب زاده آ-1117 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد آزمايشگاهي (باليني)
20 دکتر تابان وهاب زاده 32383 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا