در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر حسین آل یس 112877 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر ودود احراری رودی 90155 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
3 دکتر محمدرضا اقبالی 73899 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر سمانه امیدوار 108145 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
5 دکتر حسن برآبادی 72603 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
6 دکتر محسن حاتمی قلعه صفا 147192 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر سعید حسن نژاد 46357 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
8 دکتر عذرا رستگار 110974 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
9 دکتر فاطمه رمضانی 125956 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر احسان رمضانیان نیک 126642 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی هرمزگان-بندرعباس پزشکي
11 دکتر محبوبه روحانی 131142 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
12 دکتر فرزانه سپهر 135164 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-گرمه پزشکي
13 دکتر علی شهسواری 141024 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر تکتم صادقی 120883 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر سیدحسن عمادی جمالی 141547 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-فاروج پزشکي
16 دکتر کورش فیروزهء 61688 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
17 دکتر مهناز مسرورنیا 64256 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
18 دکتر سیدحسین مصطفی نیا 111172 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد پزشکي
19 دکتر محمود معینی راد 42887 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
20 دکتر سیدرضا نجارزاده 164600 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر ساعد وحدت 20778 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
22 دکتر مهلا پاکدین 165320 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر زهرا پدرپورواجارگاه 126865 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
24 دکتر عاطفه گل حسنی 175001 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
25 دکتر عبدالغفور یزدانی 167515 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا