در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته تخصص بیماری‌های کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر الهام احمدمیری 81935 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
2 دکتر محمدرضا امیری 15997 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
3 دکتر نسرین جلالی منش 138523 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
4 دکتر عاطفه حیدری 134755 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
5 دکتر مهناز دهقان نیری 36113 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
6 دکتر آذین رحمانی نیشابور 36252 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
7 دکتر محمدعلی رغیب مطلق 15444 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-آشخانه پزشکي
8 دکتر مهران رغیب مطلق 52344 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
9 دکتر شیوا شادانی 135823 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
10 دکتر شیماء شکری 117101 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
11 دکتر سحر صفاپورمقدم 155923 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
12 دکتر آزاده صیدمحمدخانی 158994 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر فرید عبادزاده سمنانی 93655 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-آشخانه پزشکي
14 دکتر ندا فخرقاسمی 149656 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر مهیا قهرمانلو 165513 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
16 دکتر حمیدرضا مجرد 28729 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
17 دکتر محمد معمارزاده 98502 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
18 دکتر امین نصراله زاده 115220 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
19 دکتر سحر همدمیان 113443 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
20 دکتر جعفر وحیدی 74820 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا