در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر احسان اسماعیل پور 117222 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر محسن ایزانلو 138796 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر غلامرضا بخشنده پور 49389 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
4 دکتر ابوالقاسم حکمتی 19432 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
5 دکتر مصطفی ده پناه 138112 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
6 دکتر تقی روشن بوانلو 129993 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
7 دکتر اسماء ریوادهء 155156 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-آشخانه پزشکي
8 دکتر فائزه سازگارا 161643 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-آشخانه پزشکي
9 دکتر کورش شاهسوان 64436 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
10 دکتر معصومه صادقی 145941 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر میناسادات مهاجرزاده حیدری 141533 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر رفعت موسوی فر 33072 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد پزشکي
13 دکتر نیلوفر ناظری 166339 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر مسعود نظری قلجق 90632 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
15 دکتر سیدحمیدرضا نقیبی 27176 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
16 دکتر سیدخالد هاشمی رابری 147135 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا