در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته تخصص جراحی عمومی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر محمد اکبری 40874 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
2 دکتر سیده آذین بنی هاشم راد 127872 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر محمدحسین حسینی 17647 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
4 دکتر اصغر درخورد 102039 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
5 دکتر محسن رخشا 71617 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد پزشکي
6 دکتر ابوالفضل رخشان 117374 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
7 دکتر جاوید رضائیان 125313 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-آشخانه پزشکي
8 دکتر حسین علی سلطانی 123572 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
9 دکتر سیدحسن سیدشریفی کاخکی 164705 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
10 دکتر رضا شاه کرم 62949 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
11 دکتر فریبا طباطبائی 37863 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
12 دکتر علی رضا ملکی 134562 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
13 دکتر رسول نیکدل مکی 161323 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر فرهاد وفائی 91999 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا