در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته تخصص روان‌پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مهدیه ارشادلنگرودی 104204 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
2 دکتر هادی استخری 52481 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
3 دکتر الهام اسماعیلی شاندیز 123219 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
4 دکتر حمیدرضا بیاتی 74936 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
5 دکتر سیده غزاله روئیائی 144248 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
6 دکتر فاطمه زاهدیان 138533 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
7 دکتر محمدصادق ستاری 115443 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
8 دکتر زهراسادات سنگ سفیدی 110973 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
9 دکتر هدیه محمودی 142650 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
10 دکتر فرید مدیرپورلنگرودی 134220 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر نصراله مظفری 59092 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
12 دکتر الهه مهدی زاده 133532 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
13 دکتر مهسا ناهیدی 139986 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا