در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته تخصص زنان و زایمان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر ایوب اسکندری 19033 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
2 دکتر رؤیا ایمانی حصاری 37482 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
3 دکتر بهناز باریک بین 29411 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
4 دکتر آسیه بدرانلوئی 34305 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
5 دکتر صدیقه تقدیسی خبوشان 148388 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گلستان-گرگان پزشکي
6 دکتر فاطمه سبحانی 131519 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر آرزو سعیدی 118388 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر راضیه صابر 143565 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
9 دکتر شیرین صابر 85178 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
10 دکتر فرزانه عابدینی 165803 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر حمیرا فاتحی حسن آباد 42644 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
12 دکتر نشاط محبان آزاد 91287 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر علیه مرتضوی 79836 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
14 دکتر آتوسا ناویافر 118520 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
15 دکتر خدیجه نصیری 145847 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
16 دکتر نسرین نظام الشریعه 77642 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
17 دکتر کتانه کاظمی 115451 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
18 دکتر بهناز گنابادی 95701 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-آشخانه پزشکي
19 دکتر مریم یزدانی 120305 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-آشخانه پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا