در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته کارشناسی کاردرمانی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 مهرشاد ابراهیمی ک-د-3792 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
2 حسینعلی ایمانی ک-د-1753 کارشناسی کاردرمانی تهران-تهران کاردرماني
3 نگین براتی ک-د-3819 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
4 مبینا جاجرمی ک-د-3464 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
5 سیدمرتضی جاودان ک-د-193 کارشناسی کاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد کاردرماني
6 سیدعلی حجازی ک-د-1056 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
7 مهیار خوشی ک-د-3099 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
8 احسان سرگلزائی ک-د-1931 کارشناسی کاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد کاردرماني
9 سیدحسین شریفیان ک-د-1068 کارشناسی کاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد کاردرماني
10 رضا عبدالهی ک-د-1024 کارشناسی کاردرمانی خراسان شمالی-اسفراین کاردرماني
11 زهرا عطاران ک-د-3414 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
12 ستایش علوی ک-د-3943 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
13 محمد غلام زاده ک-د-3784 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
14 محسن فدائی ک-د-1228 کارشناسی کاردرمانی تهران-تهران کاردرماني
15 محسن فرضی زاده سعدآباد ک-د-1608 کارشناسی کاردرمانی خراسان شمالی-جاجرم کاردرماني
16 مهدی فریمانهء ک-د-1351 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
17 امین فیروزه مقدم ک-د-2523 کارشناسی کاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد کاردرماني
18 فاطمه قدیمی ک-د-1518 کارشناسی کاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد کاردرماني
19 فرزاد قره باشلو ک-د-2164 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
20 حمیدرضا محترم نژاد ک-د-3495 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
21 سینا محمدپور ک-د-3979 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
22 آی ناز مهوشیان ک-د-2494 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
23 میلاد مکرمی ک-د-2653 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
24 سحرسادات نظم بجنوردی ک-د-2560 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني
25 ولی ولی زاده ک-د-1936 کارشناسی کاردرمانی کاردرماني

فهرست اعضا جستجوی اعضا