در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته کارشناسی گفتاردرمانی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 هادی امیری گ-520 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد گفتاردرماني
2 حمید جعفری گ-2508 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد گفتاردرماني
3 رسول جعفری گ-3505 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
4 سیدمسلم خوانساری گ-1919 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
5 محدثه رحمانی ینگه قلعه گ-3631 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد گفتاردرماني
6 سمیه رحیمی گ-830 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد گفتاردرماني
7 سمانه صفائیان تیتکانلو گ-1933 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد گفتاردرماني
8 سوده طاهری گ-2659 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد گفتاردرماني
9 زهرا عابدی گ-3015 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
10 رضا فاخری مقدم گ-3485 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
11 زهرا فنائی گ-846 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد گفتاردرماني
12 فائزه محمدزاده گ-3423 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
13 مبینا محمدنیا گ-3841 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
14 مریم مختارزاده گ-519 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
15 سمیرا موری گ-2239 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد گفتاردرماني
16 علی وحدانی گ-3382 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
17 آزاده کاظمیان گ-1239 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد گفتاردرماني
18 مینا کریمی گ-3660 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
19 حسین گریوانی گ-1961 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
20 ساناز یزدانی گ-1158 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان شمالی-بجنورد گفتاردرماني
21 حسین یعقوبی مقدم چری گ-1270 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-ساری گفتاردرماني

فهرست اعضا جستجوی اعضا