در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر آبادان | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر احسان ارشاد 117807 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
2 دکتر صدیقه اعتصامی نیا 118713 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر طیبه ایران 47964 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
4 دکتر سیدمحمدحسین ایزدی یزدی 112100 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر مهدی ثلاثی 33972 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
6 دکتر نصراله حسونی بحرینی 89978 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر عبدالله خوان زاده 80348 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
8 دکتر یوسف دهقانی 5280 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
9 دکتر سواگ سوکیازیان 34881 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
10 دکتر علی عامری نژاد 46424 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
11 دکتر محمدهادی فیروزی 104589 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
12 دکتر علی محمدی 68176 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
13 دکتر یاسمن محمدیان 162008 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
14 دکتر داریوش مکرمیان 109624 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر حمیدرضا پورفرد 34423 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی اصفهان-فولادشهر پزشکي
16 دکتر زینب کریمی محلی 111968 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا