در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر بهبهان | رشته تخصص بیماری‌های قلب و عروق# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مژگان بهادری 103689 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
2 دکتر سارا جدبابائی 111413 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
3 دکتر هادی خواجه پور 80937 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
4 دکتر فروغ دارابی 139630 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر مرضیه درا 99104 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
6 دکتر مریم زارع زاده 128417 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر طاهره صحرائی 146265 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
8 دکتر نسرین غلامی زاده 150003 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
9 دکتر نرگس قدری 146379 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا