در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر بهبهان | رشته تخصص بیماری‌های کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مسعود آقاجانی میرزانق 98135 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر سیدصدرالدین رئیس زاده موسویان 61059 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
3 دکتر نرگس رجائی بهبهانی 40884 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر مریم زمانی گلفزانی 154360 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر سیدمحمدرضا موسوی نسب 18709 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-اهواز پزشکي
6 دکتر فرنگیس نشیبی 36023 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
7 دکتر محمدابراهیم نظریان 12413 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
8 دکتر یداله همراهی 73173 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر سیامک پیدایش 76953 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا