در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر بهبهان | رشته کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 رضا ابول زاده ش-2522 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) شنوايي‌شناسي
2 حسین احمدیار ش-1767 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) شنوايي‌شناسي
3 زهرا اموزگاران ش-2752 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) شنوايي‌شناسي
4 ناهید حاتمی فرد ش-1682 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) شنوايي‌شناسي
5 شاهرخ صفوی ش-993 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) خوزستان-امیدیه شنوايي‌شناسي
6 لیلا قنواتی ش-845 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) شنوايي‌شناسي
7 شبنم محبی ش-1845 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) شنوايي‌شناسي
8 محبت مربوطی ش-2619 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) شنوايي‌شناسي
9 فرشته مستان ش-1881 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) خوزستان-اهواز شنوايي‌شناسي
10 حجت الله کریم پور ش-354 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) خوزستان-بهبهان شنوايي‌شناسي
11 سیده فاطمه کریمی ش-2475 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) شنوايي‌شناسي
12 نرگس کریمی پور ش-2750 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) شنوايي‌شناسي

فهرست اعضا جستجوی اعضا