در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر شادگان | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر غلامحسین برهانی اصفهانی 132113 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-ساری دندانپزشکي
2 دکتر علیرضا تقوی رکن آبادی 194729 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-شادگان دندانپزشکي
3 دکتر محمدحسین خردمندبروجنی 200724 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر کیخسرو خسرویانی 147253 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-شادگان دندانپزشکي
5 دکتر علی دودانی 156897 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-شادگان دندانپزشکي
6 دکتر کمال زارع مهرجردی 201709 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر مریم ستایش نیا 114488 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-شادگان دندانپزشکي
8 دکتر سحر سینافر 207861 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر نزار صالح پور 107118 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-شادگان دندانپزشکي
10 دکتر امیر علی خانی 144957 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-شادگان دندانپزشکي
11 دکتر مجید قبادی 180571 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر محمدرضا محمدی 202755 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-شادگان دندانپزشکي
13 دکتر محمدحسین وحیدی 197182 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
14 دکتر احسان چهاردولی 156251 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-اهواز دندانپزشکي
15 دکتر مسعود کردانی 55728 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خوزستان-شادگان دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا