در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان سیستان و بلوچستان | شهر زابل | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر صدف افشاری 189059 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر ابراهیم الهی نیا 103981 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
3 دکتر مهسا امیری 150602 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر حمیدرضا انوشیروانی 172368 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر مطهره اکاتی 217271 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
6 دکتر اشکان بامری 188484 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر دلارام بامری 184987 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر مریم براهوئی مجرد 220456 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر علیرضا بنیانی 177424 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زهک دندانپزشکي
10 دکتر محمود بیکی قاسمی 139851 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر محمدجان جهان تیغی 168727 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر زهره حجازی زاده 99826 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زهک دندانپزشکي
13 دکتر عالیه حیدری نسب 162389 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
14 دکتر مهدی خواجه 157132 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
15 دکتر حمید خواجه داد 93469 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
16 دکتر عباسعلی داورنیا 141719 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
17 دکتر صالح دهمرده 88819 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
18 دکتر زهرا دوستی 191634 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر مهدی راشکی قلعه نو 211096 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
20 دکتر عاطفه رزم پو 216850 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
21 دکتر فرشته رستمی شاهرودی 156475 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
22 دکتر ام البنین رضائی مهر 193795 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
23 دکتر ریحانه رمرودی 193240 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
24 دکتر محمود رمرودی 135537 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
25 دکتر رضا روبین 139124 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
26 دکتر علی سارانی 100275 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
27 دکتر محمدعلی سرگزی 134692 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
28 دکتر فهیمه سرگلزائی 149903 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
29 دکتر سعیده سنجرانی 205758 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
30 دکتر افسانه سنچولی 185545 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
31 دکتر فاطمه شهرامیان 149772 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
32 دکتر عباس شهرکی 99049 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
33 دکتر ناصر شهرکی 127042 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
34 دکتر رضا شهریاری 145290 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
35 دکتر راضیه شیخی 183521 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
36 دکتر الهه شیرزائی ثانی 144942 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
37 دکتر امید صفائی مقدم 202060 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
38 دکتر عبدالمجید صفرزائی 113532 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
39 دکتر شهریار فیروزجهان تیغی 169035 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
40 دکتر سجاد مؤمنی 196762 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
41 دکتر علی اکبر محمدقاسمی 104037 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
42 دکتر راضیه محمدی 135247 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
43 دکتر مصطفی محمدیان 198442 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
44 دکتر سروش مختاری 149229 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
45 دکتر جواد ملاشاهی 155230 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
46 دکتر قاسم ملاشاهی 143637 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
47 دکتر عباس ملک رئیسی 115277 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
48 دکتر سرور میر 143001 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي
49 دکتر مهسا میر 191479 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
50 دکتر یدالله میرعمادی 99065 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سیستان و بلوچستان-زابل دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا