در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان سیستان و بلوچستان | شهر زهک | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر حمید ادیبا 108430 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر محمدمهدی اکبری 182718 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زهک پزشکي
3 دکتر رضوانه بهزادمهر 201493 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زهک پزشکي
4 دکتر زهرا جلالی ات-871 دکترای حرفه‌ای پزشکی اتباع خارجي - پزشکي
5 دکتر پریسا درویش سرگزی 191627 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر افسانه رخشانی فر 182862 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر مجتبی رفیق دوست 119277 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زهک پزشکي
8 دکتر محمدرضا شهرکی 193192 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر نفیسه علیزاده بهاءآبادی 188592 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
10 دکتر سمیرا میرشکار 167432 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
11 دکتر علی نخ زری مقدم 215119 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زهک پزشکي
12 دکتر رقیه نیکدل 155807 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زهک پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا