در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر امیرکلا | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر منصوره بیژنی 190781 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر سیدمحمدرضا حسینی 148878 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-امیرکلا دندانپزشکي
3 دکتر سهند رنجبرامیری 166995 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-امیرکلا دندانپزشکي
4 دکتر فاطمه زواری امیری 173230 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-امیرکلا دندانپزشکي
5 دکتر حمیدرضا شریفیان 182913 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر فاطمه زهرا طلاچی 195917 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر حسین عابدی زاده 175375 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر فرید فرخی 148731 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-امیرکلا دندانپزشکي
9 دکتر هادی قاسمیان امیری 183998 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر مرجان محسن پور 198793 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر الهام کاظمی حاجی 190237 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا