در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابلسر | رشته تخصص بیهوشی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر بیژن ابراهیمی 23289 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
2 دکتر علی رسوم جلالی 77533 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
3 دکتر علیرضا علی پور 88727 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر مونا فقانی آهنگری 148235 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-جویبار پزشکي
5 دکتر خدیجه قوی بنیه جویباری 103935 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
6 دکتر سودابه محمدیان 107743 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
7 دکتر نیلوفر نقی زاده 56539 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
8 دکتر فرهاد نوراللهی فومشی 89660 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
9 دکتر محمدرضا پاک رو 128708 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر مریم گل سرخ تبارامیری 50821 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا