در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص آسیب‌شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر فاطمه حبیب زاده بیژنی 79132 تخصص آسیب‌شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
2 دکتر زهرا ذوالفقاری ساروی 115124 تخصص آسیب‌شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
3 دکتر مریم سیدمجیدی 72281 تخصص آسیب‌شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
4 دکتر صفورا سیفی 92736 تخصص آسیب‌شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
5 دکتر حمید عباس زاده 124625 تخصص آسیب‌شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان جنوبی-بیرجند دندانپزشکي
6 دکتر فاطمه علی اکبرپورطلوتی 133288 تخصص آسیب‌شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا