در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر محمدحسین آری طبرستانی 69000 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر سیده سودابه آقاجان پورمیر 124290 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر کاظم آقاجانی پورپیری 93395 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر هادی احمدی جویباری 121226 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
5 دکتر عبدالرضا اسلامی 113901 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی گلستان-گرگان پزشکي
6 دکتر سمیه اکبرزاده 118269 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر مانا بازی برون 108230 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
8 دکتر معصومه بیانی 28595 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر مصطفی جوانیان 41295 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر معصومه حبیبیان 117322 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر محمدرضا حسنجانی روشن 18571 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر سیدحسن داودی 80311 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
13 دکتر زین العابدین رجبعلیان 18851 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-فریدونکنار پزشکي
14 دکتر مهران شکری 51505 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
15 دکتر محمود صادقی حدادزواره 53679 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
16 دکتر سیده فرشته صالحی امیری 141142 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر سیدامین ضمیری 59372 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
18 دکتر محمد طهرانی 100119 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-آمل پزشکي
19 دکتر رشید غلامی 36906 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
20 دکتر عاصفه فرخ زاد 112361 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر سیما محسنی آهنگر 47382 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
22 دکتر زینب محسنی افشار 115602 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر محمد نازک تبار 82342 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
24 دکتر محمد گدازگر 40039 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
25 دکتر بابک یگانه 81876 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا