در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص بیماری‌های قلب و عروق# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر معصومه آذری جعفری 85657 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر فاطمه ادبی فیروزجائی 124327 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر حسین بخشی نسب ساسی 61249 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر وحید حکاکیان کاشانی 102685 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
5 دکتر بهاره خالق زاده آهنگر 137642 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر سامان خالقی اطاقسرا 143954 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر نصیبه خرم 126306 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر محمدرضا خصوصی نیاکی 20059 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر احمدرضا رسولی 103103 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-قایم شهر پزشکي
10 دکتر سیدحمید سیدیوسفی ملکشاه 99744 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-ساری پزشکي
11 دکتر خسرو عموزاده عمرانی 23247 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر حبیب اله مصطفی لو 14163 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
13 دکتر سیدمرتضی موسوی 10622 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
14 دکتر نغمه نعمت پور 147024 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر زهرا پورهاشم سرحمامی 133961 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا