در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص بیماری‌های کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سیده سمانه آصفی 146346 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر رمضان آقاجانی کاسگری 78535 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر نیلوفر اسماعیل زاده 150980 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر طاهره اسمعیل نیاشیروانی 31237 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
5 دکتر زهرا اسمعیلی کشتلی 163065 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر ساجده امیدبخش امیری 137653 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر حیدر اکبرزاده پاشا 32290 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
8 دکتر سیده زهرا اکبریان راد 47623 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر ابراهیم بابازاده 87138 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر فرخنده بغدادی 55679 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر علی جعفریان جلودار 57749 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر نعیمه حمزه زاده نخجوانی 20875 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
13 دکتر سیدحسن خوش نویس 11025 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
14 دکتر نسرین بانو روپانی 140227 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر حسین زارع مرزونی 13461 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
16 دکتر نازنین سعیدی زند 93740 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر ایرج شجاعی 7711 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
18 دکتر سحر صدرمحررپور 79440 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
19 دکتر هوشنگ صدوقی 14326 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
20 دکتر محمد علی زاده 79376 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
21 دکتر سیدعباس فاطمی 70873 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
22 دکتر سعید فتاحی 102974 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گلستان-مینودشت پزشکي
23 دکتر فاطمه فغان زاده گنجی 120132 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
24 دکتر حمیدرضا قائمی 91952 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
25 دکتر لیلا قره داغلی 130549 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
26 دکتر آزیتا متولی 43695 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
27 دکتر محمد معتمدی 55085 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
28 دکتر مهدی مفیدی 3129 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
29 دکتر فریدخت منتظری جویباری 161217 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
30 دکتر صدیقه نوروزیان 162545 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
31 دکتر سیده فاطمه هاشمی کروئی 96646 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
32 دکتر علی پریشان شیدا 47110 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
33 دکتر پردیسا پورداداش میری 153081 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
34 دکتر زهرا گیلکی بیشه 123955 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا