در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مریم جوهری 139731 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
2 دکتر سینا حقانی فر 33607 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
3 دکتر زنارالسادات ربیعی 95426 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر فریدا عابسی 68539 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
5 دکتر سیده مونا علی محمدی 133784 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
6 دکتر حکیمه قربانی کارتیجی 133196 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
7 دکتر احسان موعودی 35055 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
8 دکتر آوا نیک بین 141727 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
9 دکتر نازمهر وحدانی آملی 129177 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-آمل دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا