در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر فیروزه اسمعیل زاده سوخته سرائی 133024 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر محمدرضا امامی 57354 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر علی اکبرزاده پاشا 68579 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر الهه اکبریان 149137 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
5 دکتر ناهید بهمنی آذرخوارانی 27456 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر حسن توانگر 70723 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر علی اصغر حبیب پورتهمتن 71451 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
8 دکتر مهسا رحیمی نژاد 156735 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر مصطفی رعیتی دماوندی 43681 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر جمشید زارع نژاد 30144 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر سکینه شعبانی محلی 151183 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر حسین شهاب انداز 48828 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
13 دکتر محمدعلی صابرصادق دوست 32155 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
14 دکتر زهرابیگم ضیائی 12475 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
15 دکتر سیدمحمدرضا طباطبائی 124355 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
16 دکتر مصطفی طهماسب نژاد 40961 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
17 دکتر مرضیه فرجی ولوکلائی 171049 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
18 دکتر ناصر قائمیان 55718 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
19 دکتر رؤیا قائمیان نژاد 51593 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
20 دکتر عسکری ماهوتی 7003 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
21 دکتر اشرف محبوبی 38312 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
22 دکتر راحله مهرآئین 82036 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
23 دکتر آزیتا مینوئی 60844 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
24 دکتر مهرداد نباهتی 43482 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
25 دکتر حاجی قربان نورالدینی 25717 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
26 دکتر مهدی نژادقلی 52925 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
27 دکتر سیدابوالفضل هاشم اوغلی 15540 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
28 دکتر مرتضی کشانی 45113 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا