در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص جراحی دهان، فک و صورت# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر علیرضا بابائی درزی 133958 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
2 دکتر اویس خاکبازبابلی 94016 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر امیر زاهدپاشا 125825 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر مسعود شایگان 126900 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
5 دکتر رامین علیجان نیاگنجی 142583 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر رامین فروغی 49124 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
7 دکتر حامد قاروی آهنگر 128908 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
8 دکتر سیده سونا موسوی سنکسرکی 139570 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر رضا نژادنصراله 143343 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا