در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص جراحی عمومی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر صبا ابراهیمیان 122857 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر عباسعلی اسکندریون 86408 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر یاسر اصغری وسطی کلائی 122201 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر معصومه ایلخانی مهنه 155638 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر قاسم باقرپور 47522 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-قایم شهر پزشکي
6 دکتر فرزاد باقریان 134390 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر امیردهزاد ترابی 12617 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-قایم شهر پزشکي
8 دکتر پرویز حرمتی پور 12789 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر علی اصغر درزی 29354 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر سیدرسول رجبی 69258 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر عین اله روحی 1371 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر سهرابعلی سارنگ 11625 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
13 دکتر حامد سلامت فر 127962 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر سیدمحمدرضا صدرائی موسوی 109120 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
15 دکتر سیدمجتبی طاهری اطاقسرا 141558 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
16 دکتر مینا عباس زاده سرستی 59804 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-آمل پزشکي
17 دکتر عارفه غلامپور 137592 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
18 دکتر علیرضا فرزانه 157996 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
19 دکتر حمیدرضا فرهمند 102982 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
20 دکتر بهمن فرهنگی 22772 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
21 دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا 35620 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
22 دکتر علی نقشینه 20591 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-امیرکلا پزشکي
23 دکتر عسکری نورباران 14566 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
24 دکتر رضا هاشمی 16452 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
25 دکتر علی اصغر یوسف نیاپاشا 53119 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا