در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص روان‌پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر زینب آقاجانتبارمقری 131932 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر امیرمسعود احمدی سرتختی 21819 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر امیر اسدی 163071 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر محمدیوسف اصغرپور 14842 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
5 دکتر محمدعلی اژدری 57023 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر محجوبه بتیار 136269 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر محدثه توحیدی 130535 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
8 دکتر سکینه جوادیان کوتنائی 136254 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر انژلا حمیدیا 78491 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر الهام خلیلیان حمزه کلائی 136813 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر فرزان خیرخواه 43262 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر آزاده رمضانی 147133 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
13 دکتر علیرضا سفیدچیان 67690 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
14 دکتر عباس صارمی مقدم 40891 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
15 دکتر بنت الهدی فرج پورکردآسیابی 131220 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
16 دکتر رضا فقیه نصیری 95650 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
17 دکتر کیانا قاسمی 147331 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
18 دکتر رضوان قدیمی 85295 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
19 دکتر الهام محبی ابیوردی 134092 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
20 دکتر حسن مهاجری 67397 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
21 دکتر محمدرضا نامداربابلی 50320 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
22 دکتر افشین نقی زاده 83939 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
23 دکتر سیده حکیمه هاشمی 131504 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سمنان-شاهرود پزشکي
24 دکتر سروش پرویزی عمران 139387 تخصص روان‌پزشکی|تخصص روان‌پزشکی پزشکي
25 دکتر فریدون پوربیژن 33781 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
26 دکتر تینا کاوه آهنگری 125752 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا