در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص زنان و زایمان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر طاهره آجیلی 28258 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر میترا آرام 27152 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر سیده مائده اتقانی 103633 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر سیمین اسدالهی دباغ 112543 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
5 دکتر مهسا اسمعیل پور 66338 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر نساء اصنافی 30051 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر شیوا امیرسلیمانی 122092 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
8 دکتر مانیا امیری 55370 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر لیلا اولادی قادیکلائی 102183 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر علی بابائی 7665 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر مبینا باعث 140660 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر شهناز برات 37896 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
13 دکتر زهرا بصیرت 31456 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
14 دکتر فاطمه بصیرت 111233 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
15 دکتر زینت السادات بوذری 31408 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
16 دکتر مریم جوادیان کوتنائی 40131 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
17 دکتر سارا حبیبی بسطامی 137379 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
18 دکتر زهرا حسن زاده 63678 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
19 دکتر مهشید خاکزاد 166835 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
20 دکتر آسیه خدامی 109865 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر راضیه خزائی پول 119172 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
22 دکتر فاطمه خواجات 82780 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
23 دکتر پرویز خوشبخت 9297 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
24 دکتر رامونا رادمان 75396 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
25 دکتر پروانه زرین خامه 43765 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
26 دکتر سیده زهرا سیف اله پورلداری 87583 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
27 دکتر سمیرا سیلاخوری 139073 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
28 دکتر فاطمه شفیع زاده 133091 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
29 دکتر مهدیه صارمی 92874 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
30 دکتر سیدعلی بدرالدین صدر 14123 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
31 دکتر بهناز طیاری 44744 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
32 دکتر سیده مه سیما عدنانی 111996 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
33 دکتر معصومه عطاریه 110091 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
34 دکتر سیما فرهی آشتیانی 105745 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گلستان-مینودشت پزشکي
35 دکتر رویاء قاروی آهنگر 142912 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
36 دکتر مهناز قلی پوربازیری 105425 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
37 دکتر میترا لطفی مرزناکی 44750 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
38 دکتر فریما محمدیان امیری 162219 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
39 دکتر شهرزاد مدانلوجویباری 61648 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
40 دکتر زهرا مسعودی 125980 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
41 دکتر سارا مصطفوی 36480 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
42 دکتر سیده شبنم مهدی نیاطبری 126186 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی همدان-تویسرکان پزشکي
43 دکتر ناهید میرحسینی 29706 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
44 دکتر طاهره نظری 20791 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
45 دکتر شکوفه نوری امیرکلائی 89258 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
46 دکتر معصومه نیک زاد 80039 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
47 دکتر رضوانه پوررضاقمی 57561 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
48 دکتر مریم کرجالیان چای جانی 114616 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد پزشکي
49 دکتر بتول کردی نژاد 138706 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
50 دکتر پریسای کیان فر 37016 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا