در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص زنان و زایمان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر طاهره آجیلی 28258 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر میترا آرام 27152 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر معصومه آزادبر 44221 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
4 دکتر سیده مائده اتقانی 103633 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
5 دکتر سیمین اسدالهی دباغ 112543 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر مهسا اسمعیل پور 66338 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر نساء اصنافی 30051 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
8 دکتر شیوا امیرسلیمانی 122092 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر مانیا امیری 55370 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر لیلا اولادی قادیکلائی 102183 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر علی بابائی 7665 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر مبینا باعث 140660 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
13 دکتر شهناز برات 37896 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
14 دکتر زهرا بصیرت 31456 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
15 دکتر فاطمه بصیرت 111233 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
16 دکتر زینت السادات بوذری 31408 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
17 دکتر حامده تقوی جلودار 122165 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-آشخانه پزشکي
18 دکتر مریم جوادیان کوتنائی 40131 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
19 دکتر سارا حبیبی بسطامی 137379 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
20 دکتر فاطمه حساس دلیرخواه 60440 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
21 دکتر زهرا حسن زاده 63678 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
22 دکتر مهشید خاکزاد 166835 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر آسیه خدامی 109865 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
24 دکتر راضیه خزائی پول 119172 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
25 دکتر فاطمه خواجات 82780 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
26 دکتر پرویز خوشبخت 9297 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
27 دکتر رامونا رادمان 75396 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
28 دکتر پروانه زرین خامه 43765 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
29 دکتر سیده زهرا سیف اله پورلداری 87583 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
30 دکتر سمیرا سیلاخوری 139073 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
31 دکتر مهدیه صارمی 92874 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
32 دکتر سیدعلی بدرالدین صدر 14123 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
33 دکتر بهناز طیاری 44744 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
34 دکتر سیده مه سیما عدنانی 111996 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
35 دکتر معصومه عطاریه 110091 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
36 دکتر سیما فرهی آشتیانی 105745 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گلستان-مینودشت پزشکي
37 دکتر رویاء قاروی آهنگر 142912 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
38 دکتر مهناز قلی پوربازیری 105425 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
39 دکتر میترا لطفی مرزناکی 44750 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
40 دکتر فریما محمدیان امیری 162219 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
41 دکتر شهرزاد مدانلوجویباری 61648 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
42 دکتر زهرا مسعودی 125980 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
43 دکتر سارا مصطفوی 36480 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
44 دکتر هیوا ملک زاده 148675 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
45 دکتر سیده شبنم مهدی نیاطبری 126186 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی همدان-تویسرکان پزشکي
46 دکتر ناهید میرحسینی 29706 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
47 دکتر طاهره نظری 20791 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
48 دکتر نوشین نقی زاده 41473 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-بوشهر پزشکي
49 دکتر شکوفه نوری امیرکلائی 89258 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
50 دکتر معصومه نیک زاد 80039 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا