در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر عبدالحمید آل هوز 65759 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
2 دکتر محمدابراهیم احمدنژاد 131560 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
3 دکتر فرشید امیری دانشور 121949 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر کامران امیریان چایجان 95153 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
5 دکتر محمدعلی باقری 129675 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
6 دکتر فهیمه حامدی راد 77950 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
7 دکتر محمد خلیل پور 123893 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
8 دکتر مریم رضائی دستجردی 107312 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
9 دکتر آلاله شجاع رضوی 105081 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
10 دکتر قاسم شعبانی 63062 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
11 دکتر زهرا قنواتی 158967 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر احسان محمدیان امیری 129169 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
13 دکتر شروین مهدی زاده 45092 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا