در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص چشم‌پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مریم حاجی پورخراسانی 91255 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر سیدحسین خیری 93630 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر غلامعباس روستائی 102535 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر عباس سلیمانی امیری 14092 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
5 دکتر سیدمحمدحسین عماد 25238 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر مهرنوش قاسمی جیردهی 108156 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر سارا قریب 30936 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
8 دکتر محبوبه قلی پوربازیری 126950 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد پزشکي
9 دکتر ابراهیم میکانیکی 14353 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر حسین نامجو 16369 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر حسام هدایتی گودرزی 125435 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا