در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر عباسعلی احمدی 84352 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر سامان الهوئی 91822 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-رامسر پزشکي
3 دکتر بهار بناساز 111376 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر پدرام بیگوند 154312 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی پزشکي
5 دکتر سیدمحمدتقی حمیدیان 116284 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر شهریار سلیمانی سوادکوهی 20620 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر جواد شکری شیروانی 47135 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-بابل پزشکي
8 دکتر حسن طاهری 25034 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر سیدحسن عابدی ولوکلائی 87485 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر مهدی علیمحمدنژاد 66216 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-تنکابن پزشکي
11 دکتر سیدسعید محمدی بنهی 76517 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر مهرداد کاشی فرد 31455 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا