در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر سورك | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مهدی انوری 53103 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-ساری پزشکي
2 دکتر فردین تیمورنژاد 53922 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-ساری پزشکي
3 دکتر علیرضا حیدرزاده سورکی 164651 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر ضیاء رحمانی 111004 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-میاندورود پزشکي
5 دکتر نوید رضائی 127296 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-ساری پزشکي
6 دکتر سحر صیاد آبندانکشی 207202 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر منصوره عامری 77334 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-ساری پزشکي
8 دکتر ولی غلامی 48241 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-ساری پزشکي
9 دکتر سحرناز فرجی 176191 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر فاضله فضل اله پوررکنی 163342 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-سورک پزشکي
11 دکتر پوریا مصطفائی 189931 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر پدرام مظاهری 107142 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-ساری پزشکي
13 دکتر نسترن معصومی 197798 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر حمید کلائی 76527 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-ساری پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا