در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان چهارمحال و بختیاری | شهر لردگان | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر الهام امینی 162020 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
2 دکتر بابک شیرزاد 88420 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
3 دکتر بابک شیرزاد آ-2674 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان آزمايشگاهي (باليني)
4 دکتر فائزه شیریان 113842 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
5 دکتر راضیه قاسمی 151467 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر رضا میرزائی 71428 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی لرستان-الشتر پزشکي
7 دکتر رضا میرزائی آ-2386 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی لرستان-الشتر آزمايشگاهي (باليني)
8 دکتر آزاده کدخدائی 111429 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا