در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان چهارمحال و بختیاری | شهر لردگان | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر فرحناز اردشیری لردجانی 158420 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر سعید امیری 157359 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر فیروز امیری 169102 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر راضیه ایمان پور 167874 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر راحله برفی 165961 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر مهران جلیلی 206234 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر مهدی جمشیدی 124907 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان دندانپزشکي
8 دکتر احمد حجتی 119919 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری-مال خلیفه دندانپزشکي
9 دکتر فاطمه حسنی ساطحی 208495 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر مهدی حسین پورآقائی 200444 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر راضیه حسینی کینکی 213694 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر فرزین خشایار 55793 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان دندانپزشکي
13 دکتر محسن زراعت پیشه 181333 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
14 دکتر عارفه زمانی 179453 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
15 دکتر سمیرا زندیه 104027 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری-فارسان دندانپزشکي
16 دکتر علیرضا سعیدی 145527 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان دندانپزشکي
17 دکتر شیرین شارقی بروجنی 44361 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان دندانپزشکي
18 دکتر قاسم شاهرخی میلاسی 165459 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر پروین شریفی ریگی 169010 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
20 دکتر علی شیخی سینی 150630 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان دندانپزشکي
21 دکتر حامد صالحی 214481 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
22 دکتر سیمین دخت عسگری ارمندی 140542 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
23 دکتر آرش غفارپسند 148869 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
24 دکتر ایرج لعلی 182727 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
25 دکتر داریوش محمدی 215273 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
26 دکتر ادیب محمدی جزی 210957 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
27 دکتر بهزاد محمودی 114498 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان دندانپزشکي
28 دکتر محمد مددپور 148813 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری-مال خلیفه دندانپزشکي
29 دکتر ساناز مقدم 155909 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
30 دکتر فروغ السادات میرجلال الدین نائینی 177586 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
31 دکتر نسیم نورده 145190 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان دندانپزشکي
32 دکتر فرنوش پیکان پور 189487 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
33 دکتر محدثه کوکلانی 196105 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا