در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمان | شهر سیرجان | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر فاطمه آقاخانی نژاد 152019 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-کرمان پزشکي
2 دکتر محمدمهدی تاج آبادی پور آ-2089 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان آزمايشگاهي (باليني)
3 دکتر صدف ترکزاده تبریزی 145253 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر پریسا خراسانی اسمعیلی 164072 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر علی رضا دهستانی آ-2651 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان آزمايشگاهي (باليني)
6 دکتر علی رضا دهستانی 63973 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
7 دکتر امین شفیعی بافتی آ-1535 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
8 دکتر امین شفیعی بافتی 81711 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر آذرمیدوخت صالحی آ-1772 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان آزمايشگاهي (باليني)
10 دکتر سمیه صفی نژاد آ-5288 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
11 دکتر سمیه صفی نژاد 137603 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر طاهره طاهری 136392 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد-کهگیلویه پزشکي
13 دکتر فاطمه عرفانی 151205 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا