در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمان | شهر سیرجان | رشته تخصص روان‌پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مهدی اسمعیل زاده آشینی 151449 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر غلامرضا جهانشاهی 47906 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
3 دکتر مهدی شیخ عبدالسلامی 80353 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
4 دکتر بهراد ضیاءقزوینی 80624 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر هدی فائزی 115263 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر مینا محسنی 136874 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر حبیبه مشایخی 136103 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
8 دکتر علی مفیدی 72591 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
9 دکتر فهیمه ناظری 145123 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
10 دکتر فرنگیس پورسینا 55928 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا