در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان گیلان | شهر لنگرود | رشته تخصص زنان و زایمان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مهرناز تقوای معصومی 96742 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر دلبر توکلی پاشکمی 56818 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
3 دکتر معصومه حسینی مقدم امامی 28261 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
4 دکتر مریم زادمحمدی 60059 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
5 دکتر سیده مهبانو فرمان بر 52845 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
6 دکتر زهرا قماشی 151172 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر مریم محمدی گورجی 118732 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لاهیجان پزشکي
8 دکتر صدیقه ملک شعار 39992 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
9 دکتر رؤیا موحد 26905 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر نادیا نوبختی لنگرودی 64332 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا