در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان گیلان | شهر لنگرود | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر آریانا احمدی پوررودپشتی 155921 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
2 دکتر کتایون ادب 28218 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
3 دکتر بهرام امیدی 14794 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
4 دکتر یاشار بردکا 96985 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
5 دکتر آیدا جعفرپور 184041 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر جعفر جوادی شلمانی 109975 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
7 دکتر مرتضی جوان پرست 53991 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
8 دکتر علی محمد حبیبی ارباستان 126300 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
9 دکتر پریا حسن پور 185226 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر نگین خردمند 211751 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
11 دکتر سیدسعید خورکیائی 125287 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر محمد دوستدار 90695 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
13 دکتر محمدتقی دیباوند 133601 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
14 دکتر خلیل رحمانی چافی 84733 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
15 دکتر سمن رخ رضائیان کوچصفهانی 135284 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
16 دکتر فاطمه روحانی فر 30561 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
17 دکتر سیدسعید زوارموسوی 154470 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر پیمان سبزگلین 148705 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر سیده مریم سیدحسینی سیاهکله 157145 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
20 دکتر سعید سیگارودی 173397 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
21 دکتر عبدالحسین شهراسبی 28421 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-رودسر دندانپزشکي
22 دکتر رامتین صیحانی 191699 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
23 دکتر فاطمه سادات طاجانی 207292 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
24 دکتر سیده تارا طاهائی مقدم 207996 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
25 دکتر حسین عزتی پورلنگرودی 63528 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
26 دکتر میرخسرو علی پور 102997 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
27 دکتر حسین علی پورخشکدشتی 126762 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
28 دکتر غلامحسین غفوری رانکوهی 19866 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
29 دکتر مهدی فدائی چافی 150947 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
30 دکتر رضا فراهانی 134572 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لاهیجان دندانپزشکي
31 دکتر آسیه فکری 67812 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
32 دکتر اشکان قربانپورمردمکده 209892 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
33 دکتر امیرعیسی محمدی 192342 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
34 دکتر انوشه محمدی 78513 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
35 دکتر یوسف محمدی 88475 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
36 دکتر محمدرضا مشفق شلمانی 165788 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
37 دکتر یامین مشفق شلمانی 34058 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
38 دکتر علینقی میرزاجانی 129985 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
39 دکتر سیده مهتاب میرفلاح لیالستانی 108918 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
40 دکتر مهراب نیک پورملاطی 213921 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
41 دکتر محمود نیکدل 96297 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
42 دکتر مهران نیکدل 208832 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
43 دکتر ایرج نیکروان 93228 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
44 دکتر سوگند پورابهری لنگرودی 196063 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
45 دکتر رضا پورنیائی 148447 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
46 دکتر ستاره کاظمی فرد 201831 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
47 دکتر علی کریمی پور 169293 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
48 دکتر مجید کریمی پور 156883 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
49 دکتر عباس کشاورززیرک 129747 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی گیلان-لنگرود دندانپزشکي
50 دکتر فردین گلچین پورلیلی 209017 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا